درودگر کردستان Dorodgar

درودگر کردستان Dorodgar
یکی از تولید کنندگان ماشین سنگیین و خودروهای سنگین است
دیزل